PANZANI GROEP

Informatie over
het privacybeleid

Dit privacybeleid licht toe hoe Panzani uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via de websites (de “Websites”):
https://www.panzani.fr/
https://backend.groupe-panzani.fr/
https://www.panzani.com
https://www.panzanifoodservice.com/
https://www.le-renard.fr/
https://www.zakia.fr/
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2024
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2024
https://www.bellevue-ingredients.fr/fr/
https://www.panzani.cz/
https://www.panzaniworld.ro

Wie is de verantwoordelijke van
de gegevensverwerking?

Alle verwerkingen van uw persoonsgegevens die via de Websites gebeuren, worden uitgevoerd door Panzani, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (“société par actions simplifiée”, een vereenvoudigde naamloze vennootschap van 3.585.180 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon onder nummer 961 503 422, met maatschappelijke zetel te 141 cours Gambetta 69003 Lyon).

Welke gegevens worden verzameld?

Panzani verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, contactgegevens)
– GebruikersNaamn en wachtwoorden om in te loggen op kortingaccounts
– Verbindings- en gebruiksgegevens van Panzani-diensten (bijv. IP-adres, type terminal, type en
versie van de gebruikte browser)
– Professionele informatie in cv’s, motivatiebrieven
– De gegevens die zijn opgenomen in verzoeken en klachten die aan Panzani zijn gericht

Waarvoor worden de verzamelde gegevens gebruikt?

De persoonsgegevens worden verzameld om de volgende redenen en op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Aanmaken en opvolgen van accounts om kortingbonnen te verkrijgen => Contractuele maatregelen en gerechtvaardigd belang van Panzani om het beheer en de opvolging van de accounts te verzekeren
 • Beheer van deelNaams aan wedstrijdspelen => Contractuele maatregelen en gerechtvaardigd belang
 • Meting van het aantal bezoekers van de Websites, weergave van gepersonaliseerde advertenties, meting van het publiek van advertenties en verbetering van de prestaties van de Websites => Toestemming voor het plaatsen van cookies voor prestatie- en publieksmeting en het gerechtvaardigd belang van Panzani bij het verbeteren van haar Websites
 • Verwerking van verzoeken en klachten gericht aan Panzani => Gerechtvaardigd belang van Panzani
 • Beheer van de veiligheid van de Websites => Gerechtvaardigd belang van Panzani
 • Analyse van de ontvangen kandidatuurstellingen en bewaring van cv’s => Precontractuele maatregelen en toestemming van de kandidaat
 • Beheer van verzoeken om rechten uit te oefenen met betrekking tot persoonsgegevens => Wettelijke verplichting
Welke cookies worden op de websites geplaatst?

Cookies of andere trackers worden op uw apparaat (computer, smartphone, tablet) geplaatst wanneer u de Websites bezoekt. Het plaatsen van deze cookies is onderworpen aan uw toestemming, tenzij deze cookies strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Websites of vrijgesteld zijn van toestemming, volgens de toepasselijke regelgeving.
Voor cookies waarvoor toestemming vereist is, is er een platform voor toestemming van cookies aanwezig op de Websites waarmee u uw keuzes kunt formaliseren. U kunt zich op elk moment informeren en uw cookiekeuzes personaliseren om ze geheel of gedeeltelijk te accepteren of te weigeren.

De volgende cookies zijn aanwezig op de Websites
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de onderstaande termijnen, die zijn vastgesteld in functie van de doelstelling die Panzani nastreeft op het moment van de verzameling ervan:

 • Aanmaken en opvolgen van accounts om kortingbonnen te verkrijgen => Verwijderen van accounts in geval van inactiviteit gedurende meer dan 2 jaar
 • Verwerken van verzoeken en klachten => 3 jaar vanaf de gegevensverzameling of het laatste contact van de aanvrager
 • Bewaren van cv’s => 2 jaar vanaf het verzamelen van de toestemming van de kandidaat tot het bewaren van het cv
 • Beheer van verzoeken om rechten uit te oefenen over persoonsgegevens => 6 jaar vanaf het verzoek om een recht uit te oefenen
Aan wie zijn uw persoonsgegevens gericht? Wie heeft toegang tot deze gegevens?

De persoonsgegevens worden doorgegeven, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking:

 • aan de bevoegde diensten van Panzani om uw verzoeken te beantwoorden en te verwerken (bv. kwaliteitsdienst);
 • aan de technische dienstverleners van Panzani die betrokken zijn bij de uitvoering van de doeleinden;

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers en partners van Panzani die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In dit geval wordt de verwerking uitgevoerd als het land van bestemming wordt beschouwd als een land met een passend beschermingsniveau dat de doorgifte toestaat of, bij gebrek daaraan, als de doorgifte wordt gereguleerd in overeenstemming met de wettelijke eisen van de AVG.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht op inzage, rectificatie, bezwaar, wissing van gegevens, intrekking van uw toestemming, het recht op beperking van de verwerking en het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: donneespersonnelles@panzani.fr.

In geval van ontevredenheid kunt u een klacht indienen bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (Commission nationale de l’informatique et des libertés) (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Bijwerken van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving en wijzigingen in de verwerking. U wordt door Panzani op de hoogte gebracht in geval van belangrijke wijzigingen.